Έχετε μικροπρομήθειες νοσοκομείων;

Έχουμε όλες τις προμήθειες πάνω από 2500 ευρώ προ ΦΠΑ. Για αυτές που είναι κάτω από αυτό το όριο , μόνο όσες αναρτούν τα νοσοκομεία στο ΚΗΜΔΗΣ ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε