Έχετε προμήθειες για μικρά ποσά κάτω από 2500 ευρώ προ ΦΠΑ;

Με τις νέες αλλαγές της νομοθεσίας , προμήθειες πάνω από 2500 ευρώ προ ΦΠΑ πρέπει να αναρτούνται στο ΚΗΜΔΗΣ, οπότε περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων μας και ενημερώνονται οι πελάτες για αυτές. Για προμήθειες κάτω από 2500 ευρώ προ ΦΠΑ, εφόσον οι Φορείς αναρτούν τα σχετικά έγγραφα (αν και δεν υποχρεούνται) τότε περιλαμβάνονται και αυτές οι περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, εφόσον προκηρύξεις προμηθειών αναρτούνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορούν να εξαχθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά για αυτές (π.χ CPV) τότε καταχωρούνται στη βάση δεδομένων μας.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας; Ευχαριστούμε για το feedback Υπήρξε ένα πρόβλημα αποθήκευσης του σχολίου σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Ακόμα χρειάζεσθε βοήθεια; Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε